Hur jobbar vi?

Utslussarna jobbar med individanpassade lösningar inom eftervådsområdet.

Utifrån en gemensamt framtagen plan får personen som är under utsluss en personlig kontaktman. Kontaktmannen hjälper till under eftervården med att ge stöd i att upprätthålla en fungerande utsluss, komma tillbaka in i samhället och få en fungerande vardag. I utslussarbetet tar vi hjälp av olika arbetsmetoder för att stödet ska bli så effektivt som möjligt.

Målfokuserat utslussarbete

Vi använder av tydliga mål i utslussarbetet. Individens delaktighet är A och O i att medverka i att formulera mål, strategier och uppnått resultat. VI använder oss av ett arbetsinstrument som heter "Nästa Steg", som hjälper oss och individen i att formulera uppnåeliga mål och strategier, samt utvärderar resultatet av insatsen på ett enkelt och tydligt sätt.

Detta arbetssätt ökar betydlig känslan av sammanhang (KASAM) hos individen, genom att begripligheten ökar så känner individen även att den bättre kan påverka och hantera sin situation, (hanterbarheten) och då blir det mer meningsfullt och motiverar till att upprätthålla en god fungerande utsluss. 


95e9248e-e1cd-49f2-8c85-18a40fc62855jpg

"Nästa Steg"  Vi går fram mot nya mål

Vi arbetar med

  • Motiverande samtal (MI)
  • ADL träning
  • Stödjande insatser. (kontakter, myndigheter, hälso- och sjukvård mm)
  • Social träning
  • Träning i vardagssituationer (hushåll, ekonomi mm.)
  • Arbete, praktikplats, studier
  • Anhörigstöd
  • Drogtester
  • Återfallsprevention
  • I vissa fall kan vi ordna boende