Kvalité

Kvalitet är betydelsefullt för oss.

Utslussarna arbetar aktivt med att alltid hålla en god kvalitet. Vi följer de lagar och föreskrifter som gäller får den som utför socialtjänst. I vårt kvalitetsarbete utgår vi från författningen SOSFS 2011:9 "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete"
I vårt kvalitetsarbete genomför vi löpande uppföljningar och utvärderingar, det sker bland annat genom målutvärdering, egenkontroll klient-screening och analyser.
Framöver kommer vi att publicera våra kvalitetsrapporter på denna sida.

Kvalitetspolicy

Utslussarna och dess samverkanspartners ska leverera tjänster av sådan kvalitet att dessa helt tillgodoser, avseende funktion och utformning, kundens behov, krav och förväntningar. Samt svarar mot myndigheters krav.

 

För att uppnå detta skall:

  • Uppdragsgivaren sättas i centrum och dennes behov och förväntningar tillfredsställs
  • Tjänsten ska innehålla en hög och jämn kvalitet för att tillgodose det uppdrag som uppdragsgivaren lägger hos verksamheten samt kommer klienten tillgodo på bästa sätt.
  • Tydliga och mätbara mål ska vara vägledande i förbättringsarbetet
  • Samtliga medarbetare stimuleras, engageras och ges rätt kompetens i det ständigt pågående förbättringsarbetet.