Nästa Steg

Nästa Steg, mål-fokuserad stödinsats

Nästa Steg, är början av en målfokuseerad resa där den enskilde som styr. Nästa Steg bygger på de mål som finns i draget (genomförandeplanen) Tillsammans med kontaktpersonen utvecklar och formulerar klienten delmål, förslag till strategier för att nå delmålen och hur denne känner inför dessa.
I Nästa Steg struktureras detta upp och blir en tydlig plan med beskrivna delmål och strategier på hur klienten ska jobba på att nå dessa mål. Målen utvärderas löpande efter bestämda intervaller. Vid utvärderingen så gör kontaktpersonen och klienten en skattning över hur det har gått samt en beskrivning av vad som har funkat bra och vad som behöver förbättras under kommande period.
Målutvärderingarna sammanställs och blir sedan en del av rapporteringen till uppdragsgivaren men även ett stöd för klinten i att få bild över den egna utvecklingen.
Målet med Nästa Steg är att öka begripligheten på ett sätt så klienten upplever att den kan faktiskt påverka (öka hanterbarheten) till att se en mening med att jobba mot målen och lyckas (meningsfullhet) KASAM (känslan av sammanhang) Salutogent tänk omsatt i praktiken.